Bra att veta

Förvaltare

Riksbyggen är upphandlad förvaltare i vår förening och de har all förvaltning.

Felanmälan och jour

Sker via Riksbyggen. Telefon 0771 860 860 eller direkt via din sida på kundportalen Mitt Riksbyggen. Var uppmärksam på att vissa kostnader kan komma att påföras dig som lägenhetsinnehavare, beroende på typ av felanmälan. Ansvarsfördelning finns i stadgarna, man kan även läsa mer om detta på Mitt Riksbyggen.

Felanmäl inte sådant som är föreningens ansvar utan kontakta då Bengt Orvnäs i 10B och vet ni inte om det är föreningens eller ert ansvar så kontaktar ni Bengt O.

Utdrag från våra stadgar, utöver stadgarna så finns även bostadrättslagen.

§ 14. Bostadsrättshavarens ansvar. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten till det inre i gott skick. Till det inre räknas:

•         Rummens väggar, golv och tak

•         Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten

•         Glas i fönster och dörrar

•         Lägenhetens ytter- och innerdörrar. Med ansvaret följer både underhålls- och   reparationsskyldighet. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även tillhörande övriga utrymmen om mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen ansvarar i övrigt för husets underhåll. Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren ansvarar endast för reparationer på grund av brand, vattenledningsskada och ohyra om skadan uppkommit genom

•         Eget vållande

•         Vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hushållet eller av den som gästar hushållet, eller av någon som utför arbete i lägenheten för bostasrättshavarens räkning, om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som hen borde iakttagit. Bostadsrättsföreningen får utföra underhållsåtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för. Beslut om detta ska fattas på en föreningsstämma. Åtgärderna får endast utföras i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus.

Kök

Köken i våra lägenheter är HTH kök, tyvärr så vet vi inte artikelnummer eller vilken HTH-leverantör så när det gäller köken och de spotlights som sitter under överskåpen med belysning mot våra köksbänkar och diskho så kan man kontakta butiken.bredden@hth.se och skicka bilder på det man behöver hjälp med så är de mycket behjälpliga.

Färgkod standard kökslucka Dammgrå NCS S2500-N. 

Färgkoder

Standard färgkod för köksluckorna är Dammgrå NCS S2500-N.
Färgkoden på de vita väggarna är NCS 0500-N. 

Om jag tappat bort nyckel eller nycklar

Det är Certego man ska kontakta för att få hjälp med sina nycklar.
Innan man tar kontakt med Certego ska man kontakta Bengt Orvnäs för att få ett godkännande som man tar med till Certego och visar upp. 

Att bygga eller göra om i sin lägenhet

De ändringar i bostadsrättslagen som börjar gäller den 1 januari 2023 har förtydligat vilka förändringar som kräver tillstånd och också gjort listan längre. De är numera:

  • ingrepp i en bärande konstruktion
  • installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas
  • installation eller ändring av anordning för ventilation
  • installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
  • någon annan väsentlig förändring av lägenheten

Vad det innebär och varför tillstånd krävs

  • Bland annat innebär det att en bostadsrättshavare alltså inte kan ta upp en dörr i en bärande vägg utan att först fråga styrelsen. Medlemmen får inte heller flytta kök eller badrum eftersom sådana ändringar förutsätter ändrade ledningsdragningar. Även en så begränsad förändring som borttagande av ett element med vattenburen värme kräver tillstånd då det innebär påverkan på ledning för värme. Och att installera eller ändra en eldstad eller rökkanal kräver även det styrelsens tillstånd.
  • För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas.
  • En styrelse får neka tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen som det står i lagen. Ett tillstånd kan dock villkoras.


Bibliotek

Vi har ett litet bibliotek i rullstolsförrådet i uppgång 10B där man kan låna böcker men också ställa dit böcker för andra att låna och läsa.